Naslov operacije: Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi
Akronim operacije: Nerajski lugi
Naziv nosilca operacije: Razvojno informacijski center Bela krajina
Ostali partnerji v operaciji: Občina Črnomelj in FS Dragatuš
OPIS in aktivnosti v operaciji (kratko):

Nerajski lugi so zavarovani kot naravni rezervat v Krajinskem parku Lahinja. Gre za močvirnat svet, med katerim izstopajo karbonatna nizka barja z navadno reziko in bazična nizka barja z vlažnimi travniki, ki so v Beli krajini prava redkost. Območje je tudi pomemben del evropskega omrežja območij Natura 2000.

S svojo pestrostjo naravnih in kulturnih vrednot ter manjšimi naložbami v parku lahko pripravimo inovativne programe ter tako povečamo turistični obisk v parku. Zaradi številnih posegov v okolje, predvsem pa zaradi opuščanja kmetijske rabe so nekateri habitati (predvsem vlažna travišča) v slabem stanju, ogrožene pa so tudi redke rastlinske in živalske vrste. Ta problem je viden v Nerajskih lugih, ki je eno od zelo pomembnih mokrišč v parku. Zaradi opuščanja rabe in posledično neprehodnosti ni mogoče več obiskovalce voditi in jim predstavljati ta del parka.

Namen operacije je izdelati novi turistični produkt – učno pot na kateri bodo obiskovalci spoznali pomen Nerajskih lugov v tem okolju. Pot se prične in konča v info centru – v vstopni točki KP Lahinja, kjer bo obiskovalec dobil vse potrebne informacije za na pot (primer: interaktiven vodnik po poti).

S pomočjo aktivnosti v operaciji bomo omogočili obiskovalcem lažji dostop do Nerajskih lugov ter jim hkrati z inovativnim pristopom predstavili učno pot Nerajski lugi. Tako bomo ob rastišču navadne rezike postavili leseni podij in opazovalnico za ptice. Predvideli smo košnjo navadne rezike in čiščenje grmovne zarasti. Za boljšo interpretacijo Nerajskih lugov in v njih živečih živalskih in rastlinskih vrst bomo izvedli delavnice ter popis in kartiranje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov.

Učno pot Nerajski lugi bomo popestrili tudi z animacijo, ki jo bomo izvedli na začetku poti. Člani FS Dragatuš bodo uprizorili prikaz življenja prebivalcev in pri tej igri bodo lahko sodelovali tudi obiskovalci. Igra se bo uprizarjala občasno in po dogovoru.

Z novonastalim promocijskim materialom, ki ga bomo delili obiskovalcem parka in tudi lokalnem prebivalstvu bomo pripomogli k osveščanju o pomembnosti Nerajskih lugov v tem okolju ter predstavitvijo učne poti kot turistični produkt.

Cilja operacije:

Glavna cilja operacije sta:

  • obiskovalcem približati vsebino mokrišč na individualni ravni oz. jim dati možnost bogatega individualnega ogleda z inovativnim pristopom na terenu
  • vključiti lokalno prebivalstvo v upravljanje parka, s tem se bo izboljšalo stanje rastlinskih in živalskih vrst in HT ter povečala povezanost in zavedanje lokalnega prebivalstva o pomenu njihovega območja za varovanje narave;
Pričakovani rezultati operacije:
  • Izdelana 2 turistična programa, ki zajemata učno pot Nerajski lugi;
  • Opremljen info center – začetek in zaključek učne poti;
  • Urejeni Nerajski lugi in pokošeno rastišče navadne rezike bosta omogočila obiskovalcem boljši pogled na območje in nenazadnje tudi lažji dostop do mokrišča;
  • Izdelan leseni podij in opazovalnica za ptice bosta omogočila obiskovalcem parka in tudi lokalnim prebivalcem boljši dostop do mokrišča in razumevanje Nerajskih lugov kot pomemben habitat za ogrožene živalske in rastlinske vrste;
  • Izdelan scenarij za igro in nabavljenih 12 kostumov za predstavitev življenja prebivalcev in njihovih običajev in navad;
  • Ozaveščeni obiskovalci in lokalno prebivalstvo o pomenu Nerajskih lugov v okolju ter prikaz bogate etnološko/kulturne preteklosti s pomočjo promocijskega materiala, delavnic, animacij, prireditve…

Trajanje operacije: 19 mesecev
Celotna vrednost operacije: 133.906,63 €
Višina upravičenih stroškov: 119.988,40 €
Lastna sredstva partnerjev v operaciji: 23.997,68 €
Programsko financiranje EKSRP: 80 %
Kontaktna oseba: Leopold Perko, tel.: 040 279 043

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Za vsebino na spletni strani www.fs-dragatus.si je odgovorena Folklorna skupina Dragatuš. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Folklorna skupina Dragatuš - Lepo je tam v Beli krajini

Lepo je tam v Beli krajini Zgoščenka belokranjskih ljudskih pesmi in plesov v izvedbi Folklorne skupine Dragatuš


Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : AttValue: " or ' expected in /home/rfsplet/webapps/fsdragatussi/index.php on line 13

Warning: simplexml_load_string(): <html lang=en><meta charset=utf-8><meta name=viewport content="initial-scale=1, in /home/rfsplet/webapps/fsdragatussi/index.php on line 13

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /home/rfsplet/webapps/fsdragatussi/index.php on line 13

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : attributes construct error in /home/rfsplet/webapps/fsdragatussi/index.php on line 13

Warning: simplexml_load_string(): <html lang=en><meta charset=utf-8><meta name=viewport content="initial-scale=1, in /home/rfsplet/webapps/fsdragatussi/index.php on line 13

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /home/rfsplet/webapps/fsdragatussi/index.php on line 13

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Couldn't find end of Start Tag html line 1 in /home/rfsplet/webapps/fsdragatussi/index.php on line 13

Warning: simplexml_load_string(): <html lang=en><meta charset=utf-8><meta name=viewport content="initial-scale=1, in /home/rfsplet/webapps/fsdragatussi/index.php on line 13

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /home/rfsplet/webapps/fsdragatussi/index.php on line 13

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Extra content at the end of the document in /home/rfsplet/webapps/fsdragatussi/index.php on line 13

Warning: simplexml_load_string(): <html lang=en><meta charset=utf-8><meta name=viewport content="initial-scale=1, in /home/rfsplet/webapps/fsdragatussi/index.php on line 13

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /home/rfsplet/webapps/fsdragatussi/index.php on line 13
Prišlo je do napake!